Minutes of the extraordinary shareholders' meeting 10 December 2009 (Dutch version) / Notulen akte vaststelling kapitaalverhoging 10 december 200910 december 2009
44.99 KB
Minutes of the extraordinary shareholders' meeting 13 November 2009 (Dutch version) / Notulen buitengewone algemene vergadering 13 november 200913 november 2009
43.2 KB
Uitnodiging buitengewone algemene vergadering 13 november 200913 november 2009
40.28 KB
Minutes of the ordinary shareholders' meeting 19 May 2009 (Dutch version) / Notulen gewone algemene vergadering 19 mei 200919 mei 2009
43.23 KB
Uitnodiging algemene en buitengewone vergadering van aandeelhouders 19 mei 200919 mei 2009
35.49 KB
Notulen buitengewone algemene vergadering 19 mei 200919 mei 2009
26.35 KB